четвъртък, 14 февруари 2019 г.

22 трилиона долара държавен дълг на САЩ е последица от грешка


Много специалисти споделят вековно разпространена в света неправилна теза, че „всъщност човешкия фактор ръководещ централната банка (ЦБ) прави грешките особено опасни за икономиката“. При съобразяване с нея решението на проблема се търси чрез замяна на един ръководител на ЦБ с друг.
Поради сложността на икономическите процеси, при всеки ръководител и при всякакъв начин на управление на която да е ЦБ в света винаги възникват съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Стремежът е съпътстващите щети от работата на ЦБ да са възможно най-малки, ала това не е най-съществения проблем.
Фаталната държавна грешка са неограничаваните съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Все още обществеността пренебрегва, че при наличието на неограниченост на щетите от работата на ЦБ хората живеят в икономически капан. Сега колкото повече работят хората за постигане на икономически растеж, толкова повече са съпътстващите щети от работата на ЦБ. Неограничеността на съпътстващите щети от работата на ЦБ подсигурява създаване на дисбаланси. При достатъчно време възниква катастрофална криза, при която в стихийни процеси се унищожават дисбаланси и много други стопански ценности. Запазването на държавната грешка (в достатъчно време) повтаря тези процеси.
Днес във всяка държава, най-големите нейни стопански проблеми са последици от неограничаваните съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Потребно е да се зачита истината, че неограничеността на съпътстващи щети от работата на ЦБ е фаталната грешка, която пречи за устойчиво развитие на държавата.
Разрешаването на наличния проблем е възможно чрез реализиране на сполучлива защита срещу съпътстващи щети от работата на ЦБ.

Актуалната ситуация в Съединените американски щати (САЩ):
Сегашният държавен дълг на САЩ за над 22 трилиона долара е последица от заеми за правителството на САЩ за осигуряване на пари за да се плащат неограничавани съпътстващи щети от работата на Федералната резервна система (ФЕД).
Ако САЩ ползваше защита срещу съпътстващи щети от работата на ФЕД, то САЩ нямаше да има сегашния дълг.

Иван Митев - икономист

вторник, 12 февруари 2019 г.

The sinister mistake of human civilization


In the world the damage is increasing and human civilization has a growing threat of a catastrophic crisis.
International institutions The and governments are looking for the cause.
Targeted research has revealed that the primary source of increasing damage is the work of the Central Bank (CB).
The objective of the CB is to maintain price stability by ensuring the stability of its currency and conducting monetary policy in accordance with the requirements of the adopted laws.
The complexity of business processes is an obstacle for the CB to achieve the intended objective. The Bank has significant opposites: (1) benefits from beneficial holdings and (2) business damages.
In October 2018, US President Donald Trump publicly presented the truth that the US suffered damages from the US Federal Reserve. Similarly to the United States, the damage from the work of the respective CB affects the state.
The conclusion is: The CB has no ability to operate without incurring incidental damage.

In order to escape from collateral damage from the CB, the respective government now applies absolute assurance of economic growth. This approach has the quality of a basic mode of management. It creates wealth, but creates conditions for new collateral damage from the CB. Unlimited contiguous damages from the CB contribute to the emergence of economic crises. Governments are using loans to protect the state from ruin. Confirmed: economic growth is not enough to save unlimited concomitant damage from the work of the CB.
In the absence of a successful counter-action against collateral damage from the CB, respectively, the government is in an economic trap. The more the ministers work for economic growth - the more they are the collateral damage from the CB. The Prime Minister has a failed failure.
Example:Uninterrupted collateral damage from the European Central Bank has ensured the political failure of German Chancellor Angela Merkel.

The constant increase in collateral damage from the work of the CB proves admission of irregularity. For the first time in the world, the basic way to manage a monetary system with absolute economic growth was introduced at the initiative of John Law in 1716. In his case, the fatal weakness is the lack of proper counter-treatment against incidental damages by the CB. Preserving this wrong way has increased incidental damages from the CB.
The salvation of human civilization from a catastrophic crisis is achievable. It is vital for the country concerned to act as a true counterparty against incidental damages by the CB. This improvement in the monetary system is a global innovation. The same creates the correct basic way of managing a monetary system with joint (1) CBs, (2) stable economic growth and (3) a successful counter-performance against collateral damage from CB operations.
The sustainable prosperity of human civilization is only possible in the course of proper protection against incidental damage from the work of the CB.

11.02.2019 Ivan Mitev - economist

понеделник, 11 февруари 2019 г.

Злокобната грешка на човешката цивилизация


В света щетите се увеличават и човешката цивилизация е със нарастваща заплаха за катастрофална криза.
Международните институции и правителствата усилено търсят причината.
Целеви научни изследвания разкриха, че първичният източник за нарастващите щети е работата на Централната банка (ЦБ).
Цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на нейната валута и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е пречка ЦБ да постигне поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети от дейността.
През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ понасят щети от Федералният резерв на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от работата на съответната ЦБ поразяват държавата.
Изводът е: ЦБ няма способност да работи без възникващи съпътстващи щети.
За спасение от съпътстващи щети от ЦБ, сега съответното правителство прилага абсолютно подсигуряване на икономическия растеж. Този подход е с качество на основен начин на управление. Същият сътворява блага, ала създава условия за нови съпътстващи щети от ЦБ. Неограничаваните съпътстващи щети от ЦБ спомагат за поява на стопански кризи. Правителствата ползват заеми за да предпазят държавата от разруха. Потвърдено е: икономическият растеж не е достатъчен за спасение от неограничавани съпътстващи щети от работата на ЦБ.
При липса на сполучливо противодействие срещу съпътстващи щети от ЦБ, съответно правителство е в икономически капан. Колкото повече работят министрите за икономически растеж толкова повече са съпътстващите щети от ЦБ. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Пример: Неограничаваните съпътстващи щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Постоянното нарастване на съпътстващите щети от работата на ЦБ доказват допускане на неправилност. За първи път в света основният начин за управление на парична система с абсолютно подсигуряване на икономически растеж е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. При него, фаталната слабост е липсата на правилно противодействие срещу съпътстващи щети от ЦБ. Запазването на този грешен начин е с увеличавани съпътстващи щети от ЦБ.
Спасението на човешката цивилизация от катастрофална криза е постижимо. За съответната държава е жизнено необходимо вярно противодействие срещу съпътстващи щети от ЦБ. Това подобрение на паричната система е световна новост. Същото сътворява правилен основен начин за управление на парична система със съвместни (1) ЦБ, (2) стабилно подсигуряван икономически растеж и (3) реализиране на сполучливо противодействие срещу съпътстващи щети от работата на ЦБ.
Устойчивият просперитет на човешката цивилизация е възможен само при осъществяване на правилна защита срещу съпътстващи щети от работата на ЦБ.

Иван Митев – икономист

събота, 9 февруари 2019 г.

Централната банка няма способност да осигури устойчива парична система


Съществената слабост на всяка държава е нейната Централна банка (ЦБ).
Цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на нейната валута и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е пречка ЦБ да постигне поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети от дейността.
През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ понасят щети от Федералният резерв на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от работата на ЦБ поразяват съответната държава.
Изводът е: ЦБ няма способност да осигури устойчива парична система.
За спасение от щетите от ЦБ, правителството подпомага ЦБ. Трудът на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономическия растеж за подпомагане срещу щети от работата на ЦБ е с качество на основен начин на управление. Този подход сътворява блага, ала създава условия за нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за възникване на стопански кризи. Правителствата ползват заеми за да предпазят държавата от разруха. Потвърдено е: икономическият растеж не е достатъчен за спасение от неограничаваните щети от ЦБ.
Пример: При абсолютен икономическия растеж за подпомагане срещу щети от Европейската ЦБ (ЕЦБ) в Република Гърция възникна национална стопанска криза. Актуални са заплахи за други национални кризи.

При липса на сполучливо противодействие срещу щети от ЦБ, съответно правителство колкото повече работи за икономически растеж толкова повече са щетите в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Пример: Неограничаваните щети от ЕЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Нарастването на щетите в съответна парична система доказват наличие на неправилност. За първи път в света грешният основен начин за управление на парична система с абсолютно подсигуряване на икономически растеж е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Слабостта е липсата на правилно противодействие срещу щети от централната банка. Запазването на грешката е с увеличавани щети.
Спасението от общественото зло е постижимо. За всяка държава е жизнено необходимо вярно противодействие срещу щети от ЦБ. Това подобрение на паричната система ще е световна новост. Същото сътворява правилен основен начин за управление на парична система със съвместни (1) ЦБ, (2) стабилно подсигуряван икономически растеж и (3) реализиране на сполучливо противодействие срещу щети от ЦБ.
Устойчивата парична система е възможна само при осъществяване на защита срещу щети от ЦБ.

Иван Митев – икономист