вторник, 19 ноември 2019 г.

Недопускането на наближаваща катастрофална криза е постижимо


Щетите от дълговите кризи са най-лошата последица от стопанските процеси. Съвкупността щети от дълговите кризи са видимия образ на обща стопанска криза.
По отношение на най-лошата последица са възможни два начина за емитиране на пари:
1. без противодействие срещу най-лошата последица.
2. с противодействие срещу най-лошата последица.
Днес централната банка е с местна проява на разпространена в света вековна грешка за емитиране на пари без противодействие срещу най-лошата последица. Неправилността на централната банка е съществената причина за възникване на щети от дългови кризи.
Днес обществеността пренебрегва съществената причина за най-лошата стопанска последица.
За отлагане на национален финансов крах правителството взима заеми. Тези заеми са за плащане на щети от грешката на централната банка.
Сега за да помогне на правителството (вместо да въведе правилно емитиране на пари) централната банка прилага занижена основна лихва.

Пример: В съответна държава, ако централната банка не бе понижила основната лихва – в тази държава кризата щеше да е започнала.

Държавните заеми и занижената основна лихва са подходи за забавяне начало на национална стопанска криза. Тяхното реализиране е за сметка на бъдещи завишени щети.
Дори при допуснати в света трилиони долари щети от неправилността на централната банка има лица със заблуда, че те няма да са поразени от банковата грешка.
Необходимо е правилно емитиране на пари.

Пример: Ако централната банка емитираше пари с противодействие срещу най-лошата последица – правителството нямаше да има сегашния дълг.

При запазване на банковата неправилност щетите се завишават.
Националната криза ще започне, когато:
(1) правителството и/или значим участник в стопанския живот нямат възможност за нов дълг;
и/или (2) завишаване на основната лихва на централната банка;
и/или (3) основната лихва преустанови своята кардинална роля за съобразена с пазара цена на парите. 
Недопускането на наближаваща катастрофална криза е постижимо.
Устойчивият държавен просперитет е възможен, когато централната банка е с подобрение и емитира пари с противодействие срещу най-лошата последица.

Иван Митев - икономист

Avoiding an approaching catastrophic crisis is achievable


Debt crisis damage is the worst consequence of business processes. The totality of damage caused by debt crises is the visible image of a common economic crisis.
With regard to the worst consequence, there are two ways of issuing money:
1. without counteracting the worst consequence.
2. counteracting the worst consequence.
Today, the central bank is a local manifestation of a widespread worldwide mistake to issue money without counteracting its worst consequence. The central bank's irregularity is the major cause of damage caused by debt crises.
Today, the public neglects the substantial cause of the worst economic consequence.
To delay the national financial collapse, the government borrows. These loans are for paying damages from the Central Bank's mistake.
Now, to help the government (rather than introduce proper money issue), the central bank applies a reduced base rate.

Example: In the country concerned, if the central bank had not lowered the basic interest rate - in that country the crisis would have started.

Government loans and lowered base interest rates are approaches to delay the onset of a national economic crisis. Their realization is at the expense of future increased damages.
Even with the trillions of dollars in worldwide damage caused by the malfunctioning of the central bank, there are people who are misled that they will not be hit by a banking mistake.
Proper issuance of money is required.

Example: If the central bank issued money counteracting the worst consequence, the government would have no current debt.

If the bank irregularity is maintained, the damages are increased.
The national crisis will start when:
(1) the government and / or significant participant in the business life have no opportunity for new debt;
and / or (2) an increase in the principal interest rate of the central bank;
and / or (3) the prime interest rate ceases to play a cardinal role for the market price of money.
Avoiding an approaching catastrophic crisis is achievable.
Sustainable government prosperity is possible when the central bank is improving and issuing money counteracting the worst consequence.

Ivan Mitev - economist

The English to English translation is via Google's translator

петък, 15 ноември 2019 г.

Грешката на централната банка е съществената причина за държавния дълг


Специализирана институция представи, че световният дълг надвишава 250 трилиона долара. От него, над 69 трилиона долара е държавния дълг.
Важно е да знаем, защо днес има държавен дълг?
Парите са златни пари и незлатни пари. Златните пари са с пълна икономическа стойност. Незлатните пари нямат пълна икономическа стойност.
Незлатните пари са по-полезни. Това е обществено прието и днес централната банка емитира незлатни пари.
Въведените пари са с добри и лоши последици. Най-лошата последица от емитиране на незлатни пари са щетите от дългови кризи.
По отношение на най-лошата последица са възможни два начина за емитиране на пари:
1. Емитиране на пари без противодействие срещу най-лошата последица.
2. Емитиране на пари с противодействие срещу най-лошата последица.
Сега централната банка е с местна проява на разпространена в света вековна грешка за емитиране на пари без противодействие срещу най-лошата последица. Това нанася щети. Практиката доказа, неправилността на централната банка е съществената причина за нанесени щети.
Днес обществеността с нарастваща тревога коментира лошите стопански последици, ала пренебрегва съществената причина за тях.
При запазване на фаталната банкова грешка възникват нови щети. За да спаси държавата от финансов крах правителството взима заеми. Държавните заеми са за осигуряване на пари за плащане на щети от неправилния начин за работа на централната банка.
Завишеният държавен дълг е последица, която често осигурява началото на катастрофална национална криза. Вместо да подобри своята работа, сега централната банка прилага занижена основна лихва.
Държавните заеми и занижената основна лихва са подходи за подпомагане отлагането на национална стопанска криза. Тяхното реализиране е за сметка на бъдещи завишени щети.
Дори при допуснати много трилиони долари щети има лица със заблуда, че няма да са поразени от вредната за всеки грешка на централната банка.
Полезно е правителството да се съобрази, че ако централната банка емитира пари с противодействие срещу най-лошата последица – държавата нямаше да има сегашния дълг.
Спасението от наближаваща катастрофална криза е осъществимо.
Устойчивият държавен просперитет е възможен, когато съответната централната банка емитира пари с противодействие срещу най-лошата последица.

Иван Митев - икономист

сряда, 13 ноември 2019 г.

Съществената причина за провалът на прехода към пазарна икономика в Република България


Навършиха се 30 години от началото на преходът към пазарна икономика в Република България. Много българи са недоволни от създадената ситуация.
За възможно спасение от бъдещи щети е важно изясняването, коя е съществената причина за възникналите лоши последици в Република България?
Да си припомним ситуацията с парите?
Парите са златни пари и незлатни пари. Златните пари са с пълна икономическа стойност. Незлатните пари нямат пълна икономическа стойност.
Незлатните пари са по-полезни. Това е обществено прието и днес държавите са с незлатни пари.
Въведените незлатни пари са с добри и лоши последици. Най-лошата последица е нанасяне на щети от дългови кризи.

Пример: Щетите при банката Lehman Brothers Holdings Inc.

По отношение най-лошата последица са възможни два начина за емитиране на пари:
1. Емитиране на пари без защита срещу щети от дългови кризи.
2. Емитиране на пари със защита срещу щети от дългови кризи.
Сега централната банка емитира пари без защита срещу щети от дългови кризи. В Република България е налична местна проява на разпространена в света вековна грешка за емитиране на пари. Въведеният „Валутен борд“ в Република България е модификация на местната проява на световната грешка. Именно неправилността на централната банка създава условията за възникване на щети.
Все още обществеността пренебрегва неправилността на централната банка и възникват нови поражения от неправилния начин в дейността на централната банка.
Много хора са с надежда демокрацията да помогне за тяхното спасение. Те са със заблуда, че това е възможно. Днес много лица са съгласни със запазване емитирането на пари без защита срещу щети от дългови кризи, ала в същото време обвиняват демокрацията за нанесени щети от грешката на централната банка.
Истината е, при наличната банкова грешка, колкото по-добре се прилага демокрацията за постигане на икономически растеж – толкова повече са нанесените щети от дългови кризи.

Пример: Ситуацията с „Корпоративна търговска банка“ АД.

Министрите работят за съставяне и изпълнение на държавния бюджет с пренебрегване, че при наличната банкова грешка, колкото по-добре се изпълнява приетия бюджет – толкова повече са нанесените щети. Тези щети подсигуряват политическия провал за правителството.
Анализът на действителността в Република България доказа, че грешката на централната банка при емитиране на пари е съществената причина за провалът на прехода към пазарна икономика в Република България.
Има лица със заблуда, че няма да са поразени от неправилния начин за емитиране на пари.
При запазване на причината (грешката на централната банка) страданията на българите се увеличават.
Демократична държава с устойчиво просперираща пазарна икономика е възможна, когато централната банка емитира пари със защита срещу щети от дългови кризи.

Иван Митев - икономист