четвъртък, 16 май 2019 г.

Актуална ситуация


Сложността на стопанските процеси е съществената причина централната банка да работи със съпътстващо възникване на щети за участници в стопанския живот.
Съгласни ли сме с тази истина?
Ако някой не е съгласен, че централната банка работи със съпътстващи щети за другите участници в стопанския живот – моля да поеме за своя сметка възникващите щети от работата на централната банка.

За правителството съществуват две основни възможности спрямо щети от работата на централната банка:
Първата: Правителството одобрява неограничеността на щетите от работата на централната банка.
Втората: Правителството осъществява противодействие спрямо щети от работата на централната банка.

Над три века по света се прилага първата възможност да е с неограничавани щети от работата на съответната централната банка.
При запазване на фаталната държавна грешка щетите от работата на централната банка нарастват и съответното правителство е с подсигуряван провал. При достатъчно време възниква катастрофална криза.

Пример: В условия на допусканата държавна грешка всяка голяма стопанска криза е последица от неограничавани щети от работата на централната банка.

Полезно е обществеността да признае истината за налична фатална държавна грешка. Тази държавна грешка създава условия колкото повече работим да постигнем обществен икономически растеж - толкова повече са щетите от работата на централната банка. Всички сме със нарастващи щети и съдби на жертви.
При обществено разбиране за тази държавна грешка няма да е налично обществено съгласие за продължаване на грешката. Час по-скоро правителството ще въведе  необходимото противодействие спрямо щети от работата на централната банка.

Всеки от нас решава дали подкрепя:
-          „запазването на държавната грешка и да е с нарастващи страдания от неограничеността на щетите от работата на централната банка“
или
-          „въведено правителствено противодействие спрямо щети от работата на централната банка“.

Втората възможност е израз на стопански прогрес и при достатъчно време ще е действителност.

Иван Митев - икономист