четвъртък, 17 октомври 2019 г.

The global poverty problem is a consequence of central bank error


The world marks October 17 as the Poverty Eradication Day.
The public is now neglecting that the root cause of the current problem of poverty is the local manifestation of a worldwide banking misconception about money mismanagement.
The leading weakness in the issue of money is the lack of protection against damage from lack of full economic value for money.
If the central banks make the mistake, the more people work for economic growth - the greater the damage and poverty. Today, people are the fates of victims of the central bank's mistake. In the country concerned, the major cause of poverty is the irregularity of its central bank. Poverty eradication is impossible while maintaining bank error.
The possibilities are:
1. When the central bank uses the wrong model for issuing money - business processes are affected by damage to the behavior of the central bank and with increasing poverty.
2. With a central bank with the proper issuance of money, it has the conditions to solve the poverty problem.
If the central bank is mismanaged, it is not possible to offer a true recommendation for poverty relief.
The correct solution to the problem of poverty is to end the local manifestation of age-old banking error. With this approach, the country concerned eliminates the current cause of poverty.
Important for sustainable development is the proper issuance of money. The improvement in the work of the central bank creates the conditions for sustainable development.
It is up to the public to realize that:
1. While maintaining the central bank improperly issuing money, it is impossible with sustainable success to help the needy poor.
2. Beneficial assistance to the needy poor is possible when the central bank properly issues money.

Ivan Mitev - economist

Световният проблем с бедността е последица от грешката на централните банки


Светът отбелязва 17 октомври като Ден за изкореняване на бедността.
Сега обществеността пренебрегва, че съществената причина за съществуващия проблем с бедността са местните прояви на разпространена в света банкова грешка за неправилно емитиране на пари.
Водещата слабост при осъществяваното емитиране на пари е липсата на защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите.
При допускане на грешката на централните банки, колкото повече работят хората за икономически растеж – толкова повече са щетите и се увеличава бедността. Днес хората са със съдби на жертви на грешката на централната банка. В съответната държава, съществената причина за бедността е неправилността на нейната централна банка. При запазване на банковата грешка е невъзможно изкореняване на бедността.
Възможностите са:
1. Когато централната банка ползва неправилен модел за емитиране на пари – стопанските процеси са поразени от щети от поведението на централната банка и е с нарастваща бедност.
2. При централна банка с правилно емитиране на пари е с условия за разрешаване на проблема с бедността.
При пренебрегване на централната банка с неправилно емитиране на пари не може да се предложи вярна препоръка за спасение от бедността.
Правилното решение за разрешаване на проблема с бедността е прекратяване на местната проява на вековна банкова грешка. С този подход съответната държава премахва актуалната причина за бедността.
Важното за устойчиво развитие е правилното емитиране на пари. Подобрението в работата на централната банка създава условия за устойчиво развитие.
От обществеността зависи осъзнаването, че:
1. При запазване централната банка неправилно да емитира пари е невъзможно с устойчив успех да се помогне на нуждаещи бедни.
2. Благодатната помощ за нуждаещите се бедни е възможна, когато централната банка правилно емитира пари.

Иван Митев - икономист

петък, 11 октомври 2019 г.

Актуалният парадокс


Сега злокобният проблем във всяка държава е, че централната банка емитира парите по неправилен начин, който подсигурява щети, локални и национална кризи и политическия провал на правителството.
За ситуацията:
Парите са два вида: златни пари и не златни пари. Не златните пари са по-полезни. Тази полезност е световно осъзната и сега всички държави са въвели не златни пари.
Възможни са два модела за емитиране на не златни пари:
1. Емитиране на не златни пари без защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. Той е въведен за първи път в света по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Навсякъде неговата употреба осигурява възникване на щети, локални и национална кризи.
2. Емитиране на не златни пари със защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. Този много по-полезен модел за емитиране на не златни пари не е ползван.
Сега се прилага първия модел. Този модел е неправилен, защото липсва необходимия ефективен начин за противодействие срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. Последиците са възникващи щети, локални и национална кризи, които пряко подсигуряват политическия провал на правителството.
Актуалният парадокс е, че грешката за неправилно емитиране на пари е на централната банка, ала политическата отговорност за щетите от тази грешка е на правителството.
Правилният модел за емитиране на не златни пари е със защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. При негово прилагане е постижим устойчив обществен просперитет.
Вариантите са:
1. При запазване на банковата грешка за емитиране на не златни пари без защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите – е с нарастващи щети и възникват локални и национална кризи. Подсигуряват се условия за световна стопанска криза.
При създадената обстановка, колкото повече правителството работи за икономически растеж – толкова повече са възникващите щети. Държавата, правителството и всеки неин гражданин е жертва на неправилността на централната банка.
2. Устойчивият просперитет на държавата е възможен, когато централната банка правилно емитира пари.
Най-важната обществена необходимост е разобличаване на грешка на централната банка, която нанася вреди на държавата.

Иван Митев - икономист

събота, 5 октомври 2019 г.

The mistake of the central banks is a crime against humanity


At the 74th session of the United Nations General Assembly, political leaders presented a number of economic problems. They are silent on "How does the central bank issue money"?
There is widespread application of a model for the issue of non-gold * money introduced for the first time in the world in 1716. A major weakness is the lack of protection against damage from not having the full economic value of the non-gold money. The error creates conditions for damage. The occurrence of debt crises is ensured. International institutions are neglecting: this model of issuing money is incorrect.
Every day the public assesses the work of politicians. State leaders are often blamed for the damage. Are the charges against the politicians justified?
In the presence of bank failure, the more economic growth politicians work - the greater the damage. There are times when an inaction or action by an institution delays the onset of a crisis. This is at the expense of future inflated damages. Politicians are the fates of victims. The damage caused by the lack of full economic value for money ensures the failure of the government.
In the country concerned, the central cause of the current damage is the malfunctioning of the central bank. Making a mistake makes sustainable development impossible. The massive ill effects of the conditions created prove that the error of the central banks is a crime against humanity.
Non-gold money is more valuable than gold money. What should be done with non-gold money issues?
The options are:
1. When the central bank uses the wrong model for issuing non-gold money - it has increasing damage. Debt crises then arise because there is a significant cause: the central bank is wrongly issuing money. The public holding is stricken. People suffer new damage.
2. Sustainable prosperity of a country is possible when its central bank correctly issues no gold money.
The problem is (1) to maintain the lack of protection against lack of full economic value for money or (2) to protect against lack of full economic value of money?
Ignoring the central bank's money-issuing model may not offer an accurate crisis rescue recommendation.
The right solution is to end the local manifestation of a centuries-old mistake. This approach saves the relevant holding from the current essential cause of crises.
Now the most important thing is for the public to realize the vital need to issue money properly.
Modern civilization can be saved. In a particular country, the widespread evil in the world can be eliminated by protecting against the lack of full economic value of its non-gold money.
The improvement in the work of the central bank creates the conditions for sustainable development.
_______
- No gold money is secured with gold money.
- Gold money is secured with gold money.

Ivan Mitev - economist

The translation from Bulgarian into English was done through a Google translation.

петък, 4 октомври 2019 г.

Грешката на централните банки е престъпление срещу човечеството


На 74-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации  политически лидери представиха множество стопански проблеми. Те са мълчаливи за „Как централната банка емитира пари“?
Съществува всеобщо прилагане на въведен за първи път в света през 1716 година модел за емитиране на не златни* пари. Съществената слабост е липсата на защита по отношение щети от нямане на пълна икономическа стойност на не златните пари. Грешката създава условия за щети. Подсигурява се възникване на дългови кризи. Международните институции пренебрегват: този модел за емитиране на пари е неправилен.
Всеки ден обществеността преценя работата на политиците. Често към държавните лидери се изразяват обвинения за настъпили щети. Основателни ли са обвиненията към политиците?
При наличие на банковата грешка, колкото повече работят политиците за икономически растеж – толкова повече са щетите. Има случаи, когато бездействие или действия на някоя институция отлагат началото на съответна криза. Това е за сметка на бъдещи завишени щети. Политиците са със съдби на жертви. Щетите от вредното влияние от липсата на пълна икономическа стойност на парите подсигуряват провалът на правителството.
В съответната държава, съществената причина за актуалните щети е неправилността на централната банка. При допускане на грешката е невъзможно устойчиво развитие. Масовите лоши последици от създадените условия доказват: грешката на централните банки е престъпление срещу човечеството.
Не златните пари са по-полезни от златните* пари. Какво трябва да се прави при емитирани не златни пари?
Вариантите са:
1. Когато централната банка ползва неправилен модел за емитиране на не златни пари – е с нарастващи щети. Тогава дълговите кризи възникват, защото съществува съществен причинител: централната банка неправилно емитира пари. Публичното стопанство е поразено. Хората понасят нови щети.
2. Устойчивият просперитет на държава е възможен, когато нейната централна банка правилно емитира не златни пари.
Проблемът е (1) да се запази липсата на защита срещу нямане на пълна икономическа стойност на парите или (2) да се осъществява защита срещу нямане на пълна икономическа стойност на парите?
Който пренебрегва моделът на централната банка за емитиране на пари не може да предложи точна препоръка за спасение от кризи.
Вярното решение е прекратяване на местната проява на вековна грешка. Този подход спасява съответното стопанство от актуалната съществена причина за кризи.
Сега най-важно е обществеността да осъзнае жизнената необходимост за правилно емитиране на пари.
Съвременната цивилизация може да бъде спасена. В съответна държава, разпространеното в света зло е възможно да се премахне чрез защита срещу нямане на пълна икономическа стойност на нейните не златни пари.
Подобрението в работата на централната банка създава условия за устойчиво развитие.
_______
– Не златните пари не са обезпечени със злато пари.
– Златните пари са обезпечени със злато пари.

Иван Митев - икономист