вторник, 21 септември 2021 г.

Накратко за инфлацията

 

Обществеността е приела, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите.

Все още се пренебрегва, че общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

В действителност, инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

Предоставянето на пари за временно ползване е полезно, ала е с възможни щети.

Пазарната цена на парите е с кардинална зависимост от (1) без необходима защита срещу щети от … или (2) с необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване.

Сега (без необходима защита срещу щети) неправилно се предоставят пари за временно ползване. Злокобната парична процедура е съществената причина за намалена пазарна цена на парите. Всички сме жертви на разпространена в държавите сгрешена употреба на пари.

 

Основните ситуации за пазарната цена на парите са две:

Първа: Запазването на неправилния метод за предоставени пари за временно ползване помага за намаление на пазарната цена на парите.

Възникналата инфлация влияе за правителство с политически провал.

Защо се запазва съответната местна проява на разпространена в света съдбовна парична грешка?

Втора: Подобрението необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване е условие за устойчива пазарна цена на парите. Политиците са с шанс за стабилен успех.

 

Водещи изводи за благополучно противодействие срещу инфлацията:

 

1. Значителна слабост е приемане, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите. С тази погрешна теоретична база няма случай за осъществено успешно противодействие срещу инфлация.

 

2. Общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

 

3. В действителност инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

4. Без необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване е съществена причина за инфлация.

 

5. Подобрението с необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване подсигурява сполучливо противодействие срещу инфлация.

 

Иван Митев - икономист

събота, 4 септември 2021 г.

Актуално за банките и техните клиенти

Банките и техните клиенти са жертви на създаващ неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари.

Банките и техните клиенти понасят щети от злокобната парична процедура и търсят подходи за спасение от банкрут.За временно подпомагане на правителството да ползва заеми, (за сметка на бъдещи завишени щети) централната банка намали основната лихва. 

Мнозина са с реално съгласие със запазване на съдбовната парична грешка, ала са недоволни от създаваните щети.

За постигане на устойчиво развитие на банките е необходим (без създаващата неограничени щети парична грешка) подобрен метод за предоставяне на пари.

За банките и техните клиенти вариантите са:

Първи:  Създаващият неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари причинява неограничени щети за банките и техните клиенти. Устойчивото развитие е невъзможно. Понасяме нови вреди.

Втори: Без създаващата неограничени щети парична грешка, с подобрен метод за предоставяне на пари е възможно устойчиво развитие на банките и техните клиенти.

Иван Митев - икономист