неделя, 14 август 2016 г.

Неизвестният парадокс на Българска народна банкаБългарската народна банка (БНБ) публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите и Стрес теста на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойд.
Тази полезна за обществото дейност се извършва при неизвестен стопански парадокс, който нанася лоши последици. Обществено полезно е хората да знаят истина.
БНБ се грижи да обществен интерес, ала все още реално не зачита наличие на сгрешена парична система и Прегледът на качеството на активите и Стрес теста на българската банкова система ще е без устойчив полезен ефект. При запазване на допускана фатална държавна грешка за ползване на незавършена структура за управление на парична система, правителството на партия ГЕРБ е със съдба на жертва.
Тъй като се прилага сгрешена парична система, потенциалът за катастрофална стопанска криза нараства. Сега, колкото по-добри резултати от стрес тестове на БНБ се отчитат, толкова по-голям потенциал за криза се развива и съпътстващите щети в държавата ще са по-болезнени.
Налични са факти, специалистите от БНБ са убедени, че са прави. Те реално робуват на вековни заблуди. За тях въведената в света през 1716 г. стопанска практика е трайно полезна. Те навярно вярват, че колкото по-добре работят да подпомогнат осъществяване на икономически растеж ще е за добро, но това не се сбъдва. Обществено неизвестният парадокс е, спрямо очакванията на БНБ се получава друг резултат – конкретна стопанска лошотия, защото сега прилаганата парична система не е годна за устойчиво обществено развитие.
Мнозина очакват БНБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати сегашни актуални злини, защото водещата причина не е в нейна компетентност.
Преди всичко друго, за спасение на банки от банкрут е необходимо подобрение на парична система.
Кое е важно да се знае?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Главната слабост на незлатни пари е "Нямане на пълна икономическа стойност".
Базовото разграничение на пари е предпоставка за последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари.
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и днес държавите са с парична система с незлатни пари.
В света 300 г. паричната система с незлатни пари е с незавършена организационна структура за управление. Коварната незавършеност принася болезнени последици.
БНБ е нужна за управление на парична система. Разликата между парична система със златни пари и тази с незлатни пари е, че при употреба на незлатни пари в Република България – БНБ е недостатъчна. Необходим е и друг висш орган за управление на парична система. Различието между БНБ и другия висш орган за управление на парична система с незлатни пари е, че БНБ се занимава с управление на положителни качества на незлатни пари, а другият висш орган е с ангажимент за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари.
Сега липсва ръководен орган за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари. Това е конкретен образ на водещия причинител за актуални дългови кризи. (Пример: Случващото се с „Корпоративна търговска банка“ АД.)
Все още обществеността не зачита, че незавършената парична реформа за употреба на незлатни пари е фатална държавна грешка и с нея правителството е с подсигуряван провал.

Иван Митев - икономист

събота, 13 август 2016 г.

БНБ работи без устойчив полезен ефектВсе още БНБ реално не зачита наличие на сгрешена парична система и Прегледът на качеството на активите и Стрес теста на българската банкова система е без устойчив полезен ефект. При запазване на допусканата държавна грешка за ползване на сгрешена парична система правителството е със съдба на жертва и подсигуряван провал.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати тези злини, защото водещата причина не е в нейна компетентност.
Преди всичко друго, за спасение на банки от банкрут е необходимо подобрение на парична система.