вторник, 23 октомври 2018 г.

За бюджетът на Република България


Централната банка е със съвместно полезно и вредно участие в стопанския живот. Източникът за вредното участие на Централната банка са въведените необезпечени със злато пари.
В Република България, Министерство на финансите подготвя държавния бюджет без да зачита, че Българската народна банка подсигурява възникване на щети.
При наличната местна проява на световна грешка да няма защита срещу щети от Централната банка, бюджетът на Република България е без средства за защита срещу щети от Централната банка.
Възможностите за Република България са:
Първа: Без защита срещу щети от Централната банка – страданията се увеличават.
Втора: Със защита срещу щети от Централната банка е прекратен водещият причинител за сегашни страданията.
              
Държавният бюджет с неправилността да няма защита срещу щети от Централната банка е най-сигурното условие за провал на правителството.
(Правителството е с подсигуряван провал, защото Централната банка осигурява неограничено възникване на щети, а правителството няма пари за плащане на държавните щети. Практиката доказа, че милиони хора страдащи от вредното участие на Централната банка изискват от правителството обществена отговорност за своите нарастващи страдания.)
Устойчивият социален просперитет е възможен само при държавен бюджет със зачетена необходимост за защита срещу щети от Централната банка.

Преди няколко дни американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че най-голямата заплаха за Президентът на САЩ е Федералният резерв на САЩ.
Истината за Република България е, че най-голямата заплаха за правителството е Българската народна банка. Спасението от тази заплаха е възможно със защита срещу щети от Централната банка.

Как се осъществява защита срещу щети от Централната банка е публично представено. Ако се прилагаше защита срещу щети от Българската народна банка, Република България нямаше да има сегашните дългове.
Сега Министерството на финансите не зачита качествата на Централната банка и Република България е с нарастващи страдания.
В Република България е жизнено необходимо прекратяване на местната проява на вековна световна грешка. При наличие на „Защита срещу щети от Централната банка“ е с условия за устойчиво обществено развитие.

Иван Митев - икономист

вторник, 16 октомври 2018 г.

За инфлацията


Инфлацията* е много сложен процес на намаляване на дисбаланси, който подпомага за други дисбаланси.
Увеличените разходи са фактор за повишаване на цена. Същественото за увеличаване на разходи в Република България са подсигурени от българската Централна банка щети.
В Република България не се прилага защита срещу подсигурени от Централната банка щети. Тази държавна грешка е сигурно условие за инфлация и провал на правителство.
Възможностите са:
Първа: Без защита срещу подсигурени от Централната банка щети се увеличават щети и се подсилва инфлация.
Втора: Със защита срещу подсигурени от Централната банка щети е прекратен водещ причинител за сегашни щети.

Устойчивото обществено развитие е постижимо само със защита срещу подсигурени от Централната банка щети.

Въпроси за ясен отговор:
1.      Има или няма подсигурени от Централната банка щети?
2.      При наличие на подсигурени от Централната банка щети, кой плаща тези щети?
3.      Трябва ли да има или да няма защита срещу подсигурени от Централната банка щети?

Отговори на икономиста Иван Митев:
1.      Централната банка прилага пари без пълна икономическа стойност. Тези пари са база за икономически дисбаланси. Подходът на Централната банка подсигурява щети.
2.      Подсигурените от Централната банка щети се заплащат от съответните потърпевши. Правителството плаща подсигурени от Централната банка държавни щети с пари от данъкоплатците и/или със заеми.
3.      Сега не се прилага защита срещу подсигурени от Централната банка щети. Това е съдбовна държавна грешка.
Необходимо е прилагане на защита срещу подсигурени от Централната банка щети. С този подход е прекратен водещият причинител за сегашните страдания. Ако се прилагаше защита срещу подсигурени от Централната банка щети, държавата нямаше да има сегашния дълг.

*Инфлация: През последните 50 години, след влиятелна статия на Милтън Фридман, под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите. (Източник: bg.wikipedia.org)

Иван Митев - икономист

сряда, 3 октомври 2018 г.

Най-сигурното условие за провалът на премиера


Според обезпеченост със злато, парите са златни пари или незлатни пари.
Златните пари имат пълна икономическа стойност. Тези пари нямат качества за устойчива употреба.
Незлатните пари осъществяват съвместно 1. полезно влияние и 2. (поради нямане на пълна икономическа стойност) създават щети.
В Република България е въведен незлатен лев. Подобно на слънцето, Българската народна банка (БНБ) има благодатно и вредно въздействие. Основното е, БНБ подсигурява възникване на щети.

Вариантите за противодействие срещу щетите са:
1)     Противодействие без защита срещу щетите от БНБ.
2)     Противодействие със защита срещу щетите от БНБ.

В Република България „Противодействието без защита срещу щетите от БНБ“ е местна проява на вековна световна традиция. При съществуващата практика е невъзможно успешно противодействие срещу щетите от БНБ.
Правителството осигурява обществения ред и националната сигурност. Често хората критикуват Министерския съвет за понесени щети. Важното е, правилно ли е да се обвиняват министри за щети от БНБ?
Истина е, злото е липсата на защита срещу щетите от БНБ.

Без защита срещу щетите от БНБ:
-         се създават неограничени щети. (Заниженият основен лихвен процент забавя начало на криза. Този подход има ограничен ефект и бъдещи завишени щети.);
-         правителството е в потаен капан. То няма потенциал да противодейства срещу щети;
-         министрите са поразени от държавна грешка. Те са със съдби на жертви. Колкото повече работят министрите за икономически растеж, толкова повече са щетите;
-         е водещият причинител за сегашните актуални щети в Република България. Всеки е със страдания;
-         е най-сигурното условие за провалът на премиера.

Практиката да няма защита срещу щетите от БНБ е съдбовна неправилност. Някои лица популяризират утопия „Винаги е без защита срещу щетите от БНБ“. Под тяхно давление правителството пренебрегва роля на БНБ.
Необходимо е преодоляване на коварна грешка. Устойчивото развитие е постижимо със защита срещу щетите от БНБ.

Иван Митев – икономист

понеделник, 1 октомври 2018 г.

An enemy of a government


According to gold, the money is gold money or non-gold money.
Gold money has a full economic value. They have no qualities for sustainable use.
Non-golden money jointly performs 1. beneficial influence and 2. (due to lack of full economic value) ensure the occurrence of damages.
Now the Central Bank has introduced a non-golden currency. Like the sun, the Central Bank has a beneficial and harmful influence. The central point is that the Central Bank ensures damage.
The options for counteraction against the Central Bank are:
1) Counteraction without protection against the Central Bank.
2) Counteraction with protection against the Central Bank.
In the world, "Counteraction without protection against the Central Bank" has an age-old tradition. Existing state practice is a fateful failure because there is no opportunity to successfully deal with damage from non-golden money.
The government ensures public order and national security. People often blame the Council of Ministers for damages.
The important thing is, is it right to criticize ministers for damages that are a consequence of the Central Bank's activities?
Without protection against the Central Bank, the government has no potential to counteract the occurrence of damages. Today ministers are struck by an enemy. The treacherous evil is the lack of protection against the Central Bank.
Without protection against the Central Bank:
- unlimited damage and crisis occur. In a country, economic collapse is slowing down, as its central bank has lowered its basic interest rate. This approach has little effect and future high damage;
- the government is in a real trap. Ministers have the fate of victims. Now the more the ministers are working for economic growth, the more damage occurs;
- is the most secure condition for the prime minister's failure.
In the case of non-golden money, the practice of no protection against the Central Bank is a delusion of allegiance. Some people promote the utopia "It's always free of protection against the Central Bank." Under their influence, the government ignores the truth that the Central Bank ensures damage.
State error "Without protection against the Central Bank" is causing suffering to everyone. It is necessary to overcome the enemy. Sustainable development is achievable with protection against the Central Bank.

Ivan Mitev - economist

P.S. The translation from Bulgarian into English is done through Google.