четвъртък, 22 юни 2023 г.

Подготвяният лош проект за Бюджет 2023 г. ще създаде щети

 

На 20 юни 2023 г. министърът на финансите Асен Василев представи на Комисия в Народното събрание основни параметри на Проект за държавен бюджет 2023 г.. Целта е Проектът да бъде внесен пред месец юли, приет до края на месеца и да е в сила от 1 август.

Накратко:

По отношение към щетите, възможни са два вида държавен бюджет:

Първи, създаващ щети държавен бюджет и:

Втори, предпазващ от щети държавен бюджет.

Все още Министерството на финансите е с мълчание за употребата на създаващ щети държавен бюджет.

Поради прилагане на създаващия щети държавен бюджет, сегашното правителство е със снижени приходи и завишени разходи. Съществува зависимост: Колкото по-добре Министърът на финансите изпълнява своите отговорности – толкова повече са щетите. Гражданите на Република България са жертви на лошото поведение на държавната власт.

Въведената неразвита структура на държавния бюджет прикрива местната проява на разпространена в света несполучливост.

Държавната власт отлага провал чрез взимане на нови заеми за плащане на щети от своето поведение. Заради грешката си, правителството има сегашните дългове.

Все още политиците пренебрегват пропуска на Министерството на финансите да реализира правилност. Обществеността е с обществено мълчание за съдбовния причинител за щети.

Запазването на създаващия щети държавен бюджет е сигурен подход за кризи. Създаваните щети подсигуряват провалът на Министерския съвет.

Възможно е спасение от щети.

Необходимо е прекратяване на слабостта на Министерството на финансите. С предпазващ от щети държавен бюджет, правителството е с допълнителни полезни приходи и смалени разходи. Държавната власт е с възможност да изплати своите дългове.

 

Иван Митев – икономист

четвъртък, 8 юни 2023 г.

Правителството е в реален икономически капан

 

С избирането си новото българско правителство наследи практика с разпространения в света създаващ щети държавен метод за публични финанси.

Накратко за ситуацията:

Новото българско правителство е в реален икономичеески капан.

Заради държавната финансова слабост, правителството, колкото повече работи за национален икономически растеж – толкова повече възникват щети. Неправилният метод за публични финанси е водеща причина за сегашни щети.

Израз на кардиналната слабост е запазването на неправилността на държавната власт.

Понеже в достатъчно време, щетите от въведения лош метод за публични финанси са повече от ползите от работата на министрите – правителството е с подсигуряван политически провал. От волята на правителството зависи за решението за спасението от нови щети.

Възможни са:

Първи вариант: При запазване на неправилността за създаващ щети метод за публични финанси, сегашният държавен бюджет е със снижени приходи и завишени разходи. Създадена е зависимост: колкото по-добре се изпълнява държавния бюджет – толкова повече са щетите. Всички сме жертви на лошото поведение на държавната власт. Правителството е с подсигуряван политически провал.

Чрез взимане на нови заеми за да плаща щети от държавната финансова грешка, правителството отлага обществено признаване на своя крах. Заради своето лошо поведение, правителството има сегашните дългове.

Втори вариант: Въвеждането на необходимостта от предпазващ от щети метод за публични финанси прекратява създаването на нови щети.

След спиране на погрешния метод за публични финанси е постижим държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и смалени разходи. Правителството е с възможност да изплати своите дългове.

Все още правителството прилага първия вариант. Създаваните щети са неограничени. Ресурсите на Министерството на финансите за противодействие срещу възникване на нови щети са ограничени. Правителството чрез нови заеми събира пари за да плаща щети от държавната финансова грешка.

Полезното е прекратяване на държавната слабост чрез въвеждане на предпазващ от щети метод за публични финанси.

 

Иван Митев – икономист