четвъртък, 8 октомври 2020 г.

Кратко за ползването на не златни пари

 

Прилагането на не златни пари е по-добро от наличие на златни пари.
Въведените не златни пари осигуряват ползи със съпътстващо възникване на щети.
Открита е неправилност: ползват се не златни пари без необходима защита срещу щети.
Местната проява на тази вековна практика е държавен враг. Запазването на грешката на централната банка осигурява нови щети и възникване на катастрофална криза.
Добрата новина е – възможно е прекратяване на разпространената в света грешка.
В съответна държава, подобрението е реализиране на закрила срещу щети от ползване на не златни пари.
Приложението на научната новост осигурява устойчиво развитие.

събота, 25 юли 2020 г.

Подведени протестиращи


През месец юли 2020 година хиляди хора в Република България протестират срещу правителството.
Базовият източник за тяхното поведение са понасяни щети.
Обществено неизвестното е, че протестиращите са реално подведени и запазват съществената причина за възникване на щети.

За ситуацията:
Сега централната банка (ЦБ) е с емисии пари без официална защита срещу щети от липса на тяхна пълна икономическа стойност. Това е съществената причина за възникване на щети.
Особеното на сегашната ситуация е, че пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на ЦБ.
Вариантите са два:
Първи: Запазването на неправилната емисия пари увеличава щетите и възникват лоши последици за всички. Правителството е жертва на работата на ЦБ.
Втори: За устойчиво спасение от икономически щети е нужно:
1. Обществено разобличаване на вредност от сегашни емисии пари.
2. Подобряване на дейността на ЦБ.
Сега участниците в протестите протестират срещу конкретна жертва от поведението на ЦБ. Това не може да им осигури устойчив успех, защото се съхранява съществената причина за техните щети.
При запазване на грешката на ЦБ дори при смяна на 1000 правителства е невъзможно устойчиво обществено развитие. С фаталната слабост на ЦБ, които да са Министър-председател и министри – колкото повече работят за обществен икономически растеж, толкова повече възникват щети и правителството е с по-голям политически провал.
Както в Република България, сега във всяка държава съответната ЦБ е реално без отговорна ангажираност към допусканата стопанска вредност, защото обществеността изисква от правителството отговорност за възникващи щети от пропуск при емисия на пари.
За устойчиво обществено развитие е жизнено важно да се предприеме стъпка за въвеждане на емисия пари с официална защита срещу щети от липса на тяхна пълна икономическа стойност.

Иван Митев - икономист

четвъртък, 21 май 2020 г.

Правителството е поразено и не може да осъществи пълноценно държавно управление


При обявената извънредна епидемична обстановка в Република България много българи очакват подпомагане.
Възможно ли е правителството пълноценно да осъществи своите задължения?
Отговорът е изяснен – правителството е поразено от щети от наследена държавна слабост и не може пълноценно да изпълни своите ангажименти. Съдбовната слабост е липсата на официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.
Особеното на днешната ситуация е, че пандемията COVID-19 е много силен стимулатор за щети от допусната държавна слабост.
Обществено неизвестно е, сега правителството е в икономически капан. Министрите колкото повече работят за национален икономически растеж – толкова повече са щетите от неправилно емитиране на пари. Именно щетите от грешката на централната банка поразяват правителството и Министър-председателят е с подсигуряван политически провал.
Добрата новина е разкриване на същината на вековна държавна слабост. Новите знания създават възможност за спасение от икономически колапс.
Вариантите са два:
Първи. Пренебрегването на налична държавна слабост увеличава щетите. Правителството е принудено да ползва нови дългове за да плаща щети от държавен пропуск.
Практиката доказа, че обществеността изисква от правителството политическа отговорност за възникващите щети от грешката на централната банка
Втори. За устойчиво спасение от разрастващи се щети е необходимо обществено разобличаване на злокобната държавна слабост за неправилно въведени в употреба пари и нейно прекратяване.
Необходимо е да се помогне на правителството. Същото може да бъде спасено, ако пожелае това.
Устойчивото спасение на правителството е възможно. Полезната световна новост е подобрение при емитиране на пари.

Иван Митев – икономист

четвъртък, 14 май 2020 г.

Съдбовната грешка на централната банка подсигурява фалита на ПФК Левски


Популярно е, ПФК Левски е основан на 24 май 1914 г. Много пъти е шампион на България, носител на Купата на България и с много успешни участия в международни турнири. ПФК Левски е любим отбор на много футболни фенове.
Сега ПФК Левски е с нарастващи проблеми за осигуряване на своето функциониране.
Налична е обществена неизясненост за съществения причинител за кризата на ПФК Левски.
За точен отговор е потребно разкриване на същината на кризата на ПФК Левски.
ПФК Левски е с множество задължения с трудно обслужване. Стопанските кризи във футболни клубове са съществували, бушуват сега и ще се случват в бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. То е доказателство за зависимост. Ставащото с ПФК Левски е конкретна криза дългов рак.
Водещият фактор за съвременните кризи дългов рак е разпространената в света съдбовна грешка на централната банка (ЦБ) за неправилно емитиране на пари. Същината е липсата на официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.
Особеното днес е, че пандемията Covid-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на ЦБ.
Водещият причинител за кризата в ПФК Левски е проявата в Република България на представената грешка на ЦБ. Всяка импровизация за някаква друга първична подбуда на лошотията при ПФК Левски е неправилно представяне на нещо при налична съдбовна грешка на ЦБ. (Ако някой отрича грешката на ЦБ, моля да поеме за своя сметка възникващите от нея щети.)
Независимо от своя капитал, знания и умения, всеки понася щети от грешката на ЦБ. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква първична подбуда, кризите дългов рак са при отделни участници в стопанския живот в различно време.
Само време е необходимо съответната стопанска единица (включително правителството) да констатира, че е жертва на допускана грешка на ЦБ. Все още обществеността не осъзнава, че заради погрешно устройство на парична система сме обречени на стопанско фиаско. Неделима част от него е ставащото с ПФК Левски.
За ПФК Левски вариантите са два:
Първи: При пренебрегване на грешката на ЦБ е с увеличаващи щети. Възможно е временно отлагане на фалита на ПФК Левски, ала нараства опасността за него.
Втори: За устойчиво спасение на ПФК Левски от фалит е необходимо:
1. Обществено разобличаване на злокобната грешка на ЦБ за неправилно въведени в употреба пари.
2. При подобрение на работата на ЦБ е възможно създаване на условия за успешно развитие на ПФК Левски и другите стопански единици.

Иван Митев - икономист

вторник, 5 май 2020 г.

На държавата трябва да се помогне за спасение от нови икономически щети


Днес 5 май 2020 година в Народното събрание на Република България е внесен Законопроект за изменение на Закона за здравето. Информацията за приетия от Министерския съвет проект за изменение на Закона за здравето води за извода, че държавната власт запазва наличието на съдбовна държавна слабост, която ще създаде нови лични, корпоративни, държавни и други щети.
Същината на тази слабост е местната проява на разпространена в света грешка на централната банка да няма официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.
Стопанската ситуацията за ускорено възникващи щети при условия на пандемията Covid-19 е предварително известна. Преди няколко години същата е описана в моята книга „Факторът за кризи дългов рак“. Потвърждава се – щетите от грешката на централната банка бързо се увеличават, защото пандемията Covid-19 е с роля на много силен стимулатор за щети от грешката на централната банка.
Държава с грешка на нейната централната банка не може да осъществи успешно спасение от възникващи нови щети. Очакваният резултат е стопански колапс.
Особена съпътстваща последица е – щетите от представената грешка на централната банка подсигуряват политически провал на правителството.

Пример: Моля, който отрича вредното за всеки влияние от посочената грешка на централната банка да поеме за своя сметка възникналите щети.

Добрата новина е наличието на знания за същината на допусканата вековна грешка на централната банка. Познанията на тази грешка създават възможност за нейно прекратяване и спасение на съвременната човешка цивилизация от икономически колапс.

Вариантите са два:
Първи. Пренебрегването на грешката на централната банка увеличава щетите. Държавата е принудена да ползва нови дългове за да плаща щети от грешката на централната банка.
Втори. За устойчиво спасение от щети е необходимо:
1. Обществено разобличаване на злокобната грешка на централната банка за неправилно въведени в употреба пари.
2. Прекратяване на грешката на централната банка.

На държавата трябва да се помогне да се постигне спасение от нови икономически щети. Същото се постига с подобрение в работата на централната банка.

Иван Митев - икономист

четвъртък, 16 април 2020 г.

Актуална ситуация през месец април 2020 година


Не се прилага официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари. Този подход за въведени в употреба пари е със същина на грешка на Джон Лоу от 1716 година.
Пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на Джон Лоу
Страдаме от лоши икономически последици, ала обществеността пренебрегва (съществения причинител) запазваната грешка на централната банка.
Вариантите са два:
Първи. Пренебрегването на грешката на централната банка увеличава щетите.
Втори. За устойчиво спасение от икономически щети е необходимо:
1. Обществено разобличаване на съдбовната грешка на централната банка за неправилно въведени в употреба пари.
2. Прекратяване на грешката на централната банка.

Иван Митев – икономист