понеделник, 3 октомври 2022 г.

Поуки от изборите

 

Приключиха изборите за 48-ото Народно събрание. Резултатите са известни.

Възможни са поуки.

Република България употребява създаващ инфлация основен държавен метод за публични финанси. Неправилната финансова политика е водеща причина за сегашната инфлация. Възникват множество щети. В тези условия, колкото повече работят хората за икономически растеж – толкова повече са щетите.

Правителството взима заеми за да плати щети от държавната слабост. Ресурсите за плащане на тези щети са ограничени. Трудностите се увеличават.

Със запазване на държавната грешка, управляващите партии са с политически провал.

Потвърди се, политическият прогрес е за партии без отрицателен вот за управляващи.

Вариантите са:

Първи: Запазването на създаващия инфлация основен държавен метод за публични финанси принася нови щети. Заради неправилния финансов метод, правителството има сегашните дългове.

С подкрепа на тази политика, съответната партия е с подсигуряван политически провал.

Защо понасяме щети от лошия финансов метод?

Втори: Възможна е полезна промяна. С подобрен основен държавен метод за публични финанси, националното стопанство е с устойчиво развитие.

С подкрепа за прекратяване на държавната финансова грешка, съответната партия е с политически просперитет.

 

Иван Митев - икономист

вторник, 27 септември 2022 г.

Емитирани са нови ценни книжа с големи държавни разходи

 

На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК). На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13 %.

За преценка на тази новина са полезни знания за възможни различни методи за публични финанси.

Днес правителството употребява създаващ инфлация метод за държавни финанси. Сгрешеното финансово поведение е водеща причина за сегашната инфлация. Централната банка не е компетентна за прекратяване на тази инфлация.

Финансовата неправилност се запазва.

Прилаганият метод за публични финанси сътворява неограничени щети. В тези условия, колкото повече работят хората за икономически растеж – толкова повече са щетите.

Правителството взима заеми за да плати щети от допусканата слабост. Ресурсите за плащане на тези щети са ограничени. Трудностите се увеличават.

Вариантите са:

Първи: Запазване на създаващия инфлация метод за държавни финанси. Заради лошия метод за държавни финанси, правителството има сегашните дългове.

Защо се ползва вреден метод за публични финанси?

Втори: С подобрен метод за държавни финанси – правителството нямаше да има сегашните дългове.

 

Иван Митев - икономист

петък, 23 септември 2022 г.

Ползваният лош метод за държавни финанси създава инфлация

 

Актуална е тревогата за нарастваща инфлация. Все още обществеността пренебрегва същината на стопанските процеси.

Каква е ситуацията при държавните финанси?

Възможно е прилагане на различни методи за държавни финанси.

Сега правителството употребява намаляващ покупателната способност на националната валута метод за държавни финанси. Неправилната финансова политика е водеща причина за сегашната инфлация. Централната банка няма компетентност за прекратяване на сегашната инфлация.

Държавната финансова грешка се запазва.

За отлагане на държавния крах, правителството със заеми събира пари за да плаща щети от допусканата слабост. Възникващите щети са неограничени. Ресурсите за плащане на тези щети са ограничени. Трудностите се увеличават. Заради злокобното влияние от държавната слабост няма реална полезност от помощи за страдащи от инфлация.

Вариантите са:

Първи: Намаляващият покупателната способност на националната валута метод за държавни финанси е зло. Възниква инфлация. Подсигуряван е политически провал. Необходимо е осъзнаване употреба на лош метод за държавни финанси.

Втори: Правителството може да осъществи инициатива за прекратяване на държавната финансова грешка. След прекратяване на намаляващия покупателната способност на националната валута метод за държавни финанси ще е спряло развитието на сегашната инфлация.

С подобрен метод за държавни финанси, националното стопанство е с възможност за устойчиво развитие.

 

Иван Митев - икономист