вторник, 16 октомври 2018 г.

За инфлацията


Инфлацията* е много сложен процес на намаляване на дисбаланси, който подпомага за други дисбаланси.
Увеличените разходи са фактор за повишаване на цена. Същественото за увеличаване на разходи в Република България са подсигурени от българската Централна банка щети.
В Република България не се прилага защита срещу подсигурени от Централната банка щети. Тази държавна грешка е сигурно условие за инфлация и провал на правителство.
Възможностите са:
Първа: Без защита срещу подсигурени от Централната банка щети се увеличават щети и се подсилва инфлация.
Втора: Със защита срещу подсигурени от Централната банка щети е прекратен водещ причинител за сегашни щети.

Устойчивото обществено развитие е постижимо само със защита срещу подсигурени от Централната банка щети.

Въпроси за ясен отговор:
1.      Има или няма подсигурени от Централната банка щети?
2.      При наличие на подсигурени от Централната банка щети, кой плаща тези щети?
3.      Трябва ли да има или да няма защита срещу подсигурени от Централната банка щети?

Отговори на икономиста Иван Митев:
1.      Централната банка прилага пари без пълна икономическа стойност. Тези пари са база за икономически дисбаланси. Подходът на Централната банка подсигурява щети.
2.      Подсигурените от Централната банка щети се заплащат от съответните потърпевши. Правителството плаща подсигурени от Централната банка държавни щети с пари от данъкоплатците и/или със заеми.
3.      Сега не се прилага защита срещу подсигурени от Централната банка щети. Това е съдбовна държавна грешка.
Необходимо е прилагане на защита срещу подсигурени от Централната банка щети. С този подход е прекратен водещият причинител за сегашните страдания. Ако се прилагаше защита срещу подсигурени от Централната банка щети, държавата нямаше да има сегашния дълг.

*Инфлация: През последните 50 години, след влиятелна статия на Милтън Фридман, под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите. (Източник: bg.wikipedia.org)

Иван Митев - икономист

сряда, 3 октомври 2018 г.

Най-сигурното условие за провалът на премиера


Според обезпеченост със злато, парите са златни пари или незлатни пари.
Златните пари имат пълна икономическа стойност. Тези пари нямат качества за устойчива употреба.
Незлатните пари осъществяват съвместно 1. полезно влияние и 2. (поради нямане на пълна икономическа стойност) създават щети.
В Република България е въведен незлатен лев. Подобно на слънцето, Българската народна банка (БНБ) има благодатно и вредно въздействие. Основното е, БНБ подсигурява възникване на щети.

Вариантите за противодействие срещу щетите са:
1)     Противодействие без защита срещу щетите от БНБ.
2)     Противодействие със защита срещу щетите от БНБ.

В Република България „Противодействието без защита срещу щетите от БНБ“ е местна проява на вековна световна традиция. При съществуващата практика е невъзможно успешно противодействие срещу щетите от БНБ.
Правителството осигурява обществения ред и националната сигурност. Често хората критикуват Министерския съвет за понесени щети. Важното е, правилно ли е да се обвиняват министри за щети от БНБ?
Истина е, злото е липсата на защита срещу щетите от БНБ.

Без защита срещу щетите от БНБ:
-         се създават неограничени щети. (Заниженият основен лихвен процент забавя начало на криза. Този подход има ограничен ефект и бъдещи завишени щети.);
-         правителството е в потаен капан. То няма потенциал да противодейства срещу щети;
-         министрите са поразени от държавна грешка. Те са със съдби на жертви. Колкото повече работят министрите за икономически растеж, толкова повече са щетите;
-         е водещият причинител за сегашните актуални щети в Република България. Всеки е със страдания;
-         е най-сигурното условие за провалът на премиера.

Практиката да няма защита срещу щетите от БНБ е съдбовна неправилност. Някои лица популяризират утопия „Винаги е без защита срещу щетите от БНБ“. Под тяхно давление правителството пренебрегва роля на БНБ.
Необходимо е преодоляване на коварна грешка. Устойчивото развитие е постижимо със защита срещу щетите от БНБ.

Иван Митев – икономист

понеделник, 1 октомври 2018 г.

An enemy of a government


According to gold, the money is gold money or non-gold money.
Gold money has a full economic value. They have no qualities for sustainable use.
Non-golden money jointly performs 1. beneficial influence and 2. (due to lack of full economic value) ensure the occurrence of damages.
Now the Central Bank has introduced a non-golden currency. Like the sun, the Central Bank has a beneficial and harmful influence. The central point is that the Central Bank ensures damage.
The options for counteraction against the Central Bank are:
1) Counteraction without protection against the Central Bank.
2) Counteraction with protection against the Central Bank.
In the world, "Counteraction without protection against the Central Bank" has an age-old tradition. Existing state practice is a fateful failure because there is no opportunity to successfully deal with damage from non-golden money.
The government ensures public order and national security. People often blame the Council of Ministers for damages.
The important thing is, is it right to criticize ministers for damages that are a consequence of the Central Bank's activities?
Without protection against the Central Bank, the government has no potential to counteract the occurrence of damages. Today ministers are struck by an enemy. The treacherous evil is the lack of protection against the Central Bank.
Without protection against the Central Bank:
- unlimited damage and crisis occur. In a country, economic collapse is slowing down, as its central bank has lowered its basic interest rate. This approach has little effect and future high damage;
- the government is in a real trap. Ministers have the fate of victims. Now the more the ministers are working for economic growth, the more damage occurs;
- is the most secure condition for the prime minister's failure.
In the case of non-golden money, the practice of no protection against the Central Bank is a delusion of allegiance. Some people promote the utopia "It's always free of protection against the Central Bank." Under their influence, the government ignores the truth that the Central Bank ensures damage.
State error "Without protection against the Central Bank" is causing suffering to everyone. It is necessary to overcome the enemy. Sustainable development is achievable with protection against the Central Bank.

Ivan Mitev - economist

P.S. The translation from Bulgarian into English is done through Google.

Враг на правителство


Според обезпеченост със злато, парите са златни пари или незлатни пари.
Златните пари имат пълна икономическа стойност. Те нямат качества за устойчива употреба.
Незлатните пари осъществяват съвместно 1. полезно влияние и 2. (поради нямане на пълна икономическа стойност) подсигуряват възникване на щети.
Сега Централната банка е въвела незлатна парична единица. Подобно на слънцето, Централната банка има полезно и вредно влияние. Основното е, Централната банка подсигурява възникване на щети.
Вариантите за противодействие срещу Централна банка са:
1)     Противодействие без защита срещу Централна банка.
2)     Противодействие със защита срещу Централна банка.
В света „Противодействие без защита срещу Централна банка“ е с вековна традиция. Съществуващата държавна практика е съдбовна неправилност, защото не е налична възможност за успешно противодействие срещу щети от незлатните пари.
Правителството осигурява обществения ред и националната сигурност. Хората често обвиняват Министерския съвет за възникнали щети.
Важното е, правилно ли е да се критикуват министри за щети, които са последица от дейността на Централна банка?
Без защита срещу Централна банка правителството е без потенциал да противодействува при възникване на щети. Днес министрите са поразени от враг. Коварното зло е липсата на защита срещу Централна банка.
Без защита срещу Централна банка:
-         възникват неограничени щети и криза. В съответна държава стопанския колапс се забавя, понеже нейната Централна банка определи занижена основна лихва. Този подход има малък ефект и бъдещи завишени щети;
-         правителството е в реален капан. Министрите са със съдба на жертви. Сега колкото повече работят министрите за икономически растеж, толкова повече възникват щети;
-         е най-сигурното условие за провал на премиера.
При незлатни пари, практиката да няма защита срещу Централна банка е заблуда за вярност. Някои лица популяризират утопията „Винаги е без защита срещу Централна банка“. Под тяхно въздействие правителството пренебрегва истината, че Централната банка подсигурява възникване на щети.
Държавната грешка „Без защита срещу Централна банка“ нанася страдания на всеки. Необходимо е преодоляване на врага. Устойчивото развитие е постижимо със защита срещу Централна банка.

Иван Митев – икономист