понеделник, 10 юни 2019 г.

ГЕРБ пренебрегва съществена причина


Основните резултати от управлението на правителството на ГЕРБ + партньори зависят от запазване или прекратяване на неограничавани щети от работата на централната банка.
Все още ГЕРБ пренебрегва, че оставката на господин Цветан Цветанов е поредна последица от наличие на местна проява на разпространена в света практика за неограничавани щети от работата на централната банка. Заради тази държавна грешка всеки политик от ГЕРБ е с подсигуряван политически провал. Злокобният проблем на ГЕРБ е, че поради запазването на фаталната държавна грешка, политическата съдба на господин Цветан Цветанов предстои да се възпроизведе при всеки политик от партия ГЕРБ.
При наличие на грешка за неограничени щети от работата на българската централна банка – българите сме с нарастващи щети. Сега партия ГЕРБ е с пряка политическа отговорност за зловещата ситуация.
При неограничени щети от работата на централната банка е невъзможен устойчив обществен просперитет. Сега колкото повече ГЕРБ постига обществен икономически растеж – толкова повече са щетите. Това е същественото условие, което подсигури политическия провал на господин Цветан Цветанов. Същото подсигурява провал за правителството на премиера Бойко Борисов и всеки политик от ГЕРБ.
Устойчивият политически успех на премиера Бойко Борисов е възможен при правителствен подход за ограничаване щетите от работата на централната банка.

Иван Митев – икономист

четвъртък, 16 май 2019 г.

Актуална ситуация


Сложността на стопанските процеси е съществената причина централната банка да работи със съпътстващо възникване на щети за участници в стопанския живот.
Съгласни ли сме с тази истина?
Ако някой не е съгласен, че централната банка работи със съпътстващи щети за другите участници в стопанския живот – моля да поеме за своя сметка възникващите щети от работата на централната банка.

За правителството съществуват две основни възможности спрямо щети от работата на централната банка:
Първата: Правителството одобрява неограничеността на щетите от работата на централната банка.
Втората: Правителството осъществява противодействие спрямо щети от работата на централната банка.

Над три века по света се прилага първата възможност да е с неограничавани щети от работата на съответната централната банка.
При запазване на фаталната държавна грешка щетите от работата на централната банка нарастват и съответното правителство е с подсигуряван провал. При достатъчно време възниква катастрофална криза.

Пример: В условия на допусканата държавна грешка всяка голяма стопанска криза е последица от неограничавани щети от работата на централната банка.

Полезно е обществеността да признае истината за налична фатална държавна грешка. Тази държавна грешка създава условия колкото повече работим да постигнем обществен икономически растеж - толкова повече са щетите от работата на централната банка. Всички сме със нарастващи щети и съдби на жертви.
При обществено разбиране за тази държавна грешка няма да е налично обществено съгласие за продължаване на грешката. Час по-скоро правителството ще въведе  необходимото противодействие спрямо щети от работата на централната банка.

Всеки от нас решава дали подкрепя:
-          „запазването на държавната грешка и да е с нарастващи страдания от неограничеността на щетите от работата на централната банка“
или
-          „въведено правителствено противодействие спрямо щети от работата на централната банка“.

Втората възможност е израз на стопански прогрес и при достатъчно време ще е действителност.

Иван Митев - икономист

вторник, 30 април 2019 г.

Стопанска ситуация


ГЕРБ пренебрегва, че заради сложността на стопанските процеси Българската народна банка (БНБ) работи с възникване на съпътстващи щети.
ГЕРБ е с реално съгласие за запазване на местната проява на разпространена в света практика за неограничавани щети от работата на централната банка. Това поведение на ГЕРБ е фатална грешка. При нейно наличие, колкото повече ГЕРБ работи за развитие на обществен икономически растеж, толкова повече са щетите от работата на БНБ, съответно по-голямо е недоволството на хората от понасяните щети.
За щетите от работата на БНБ обществеността изисква отговорност от правителството на ГЕРБ. Изискването на тази отговорност подсигурява политическия провал на ГЕРБ.

Правилното поведение на ГЕРБ е да осъществи спасение от щети от работата на БНБ. Това е възможно чрез подходящо противодействие спрямо щети от работата на БНБ.

Иван Митев - икономист

понеделник, 22 април 2019 г.

В Република България липсва условие за устойчив успех на правителството и централната банка


Публикацията на г-н Радослав Миленков, подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Банков надзор”, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в Република България, бр. 57, април 2019 г. „ПРИОРИТЕТИ НА БАНКОВИЯ НАДЗОР“ е повод за преценка на условие за работа на правителството и централната банка (ЦБ).
Сложността на стопанските процеси е пречка ЦБ да постигне поставената цел да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на валутата и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Във всяка държава, съответната ЦБ няма способност да осигури устойчива парична система.
За спасение от щети от работата на БНБ, правителството на Република България подпомага БНБ.
Усилията на министрите за икономическия растеж не са достатъчни за спасение от щети от БНБ. При създадените условия, правителството колкото повече работи за икономически растеж толкова повече са щетите от работата на БНБ. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Доказано е, БНБ възпроизвежда разпространена в света практика без да ангажира общественото внимание за вреди от своята работа.
При тази обстановка е с много лоши последици.

Пример: Случилата се ситуация при КТБ АД е доказателство, че начинът за правителствено подпомагане на БНБ е неправилен.

Грешното правителственото подпомагане на БНБ способствува за погрешен начин за работа на БНБ.
Злокобната слабост на правителственото подпомагане на БНБ е липсата на противодействие срещу възникващи щети от нейната работа. Запазването на държавният пропуск е сигурен подход за провал на правителството.
Изяснено е, Република България понася щети от местна проява на разпространен в света грешен начин на работа на правителството и ЦБ.
Спасението от общественото зло е постижимо.
Основните възможности за Република България са две:
1. При правителствено подпомагане на БНБ без ограничаване на щети от работата на ЦБ е с нарастване на щетите в Република България.
При въведения прийом – колкото повече е българският икономически растеж, толкова повече са щетите. Правителството на Република България и управлението на БНБ са със съдба на жертви.
2. При правилно правителствено подпомагане на БНБ с ограничаване на щети от работата на ЦБ – Република България е с възможност за стабилен просперитет.
Необходимото подобрение за правителството и ЦБ е реализиране на правителствено подпомагане на ЦБ с ограничаване на щети от нейната работа.
Днес в Република България липсва условие за устойчив успех на правителството и ЦБ.
Устойчивото развитие на Република България е възможно само при правилен начин за работа на правителството и БНБ.

Иван Митев – икономист

вторник, 19 март 2019 г.

Възможностите на Република България


Устойчивият просперитет на Република България е със съществена зависимост от работата на централната банка (ЦБ).
Поради сложността на стопанските процеси ЦБ е работила, работи и ще работи със съпътстващи щети.
Сега държавните институции пренебрегват истината, че наличието на неограничавани щети от ЦБ подсигурява възникване на стопански дисбаланси и хората понасят болезнени щети.
При запазване на държавната грешка българите сме със съдба на жертви и нарастващи страдания от вредната за всеки държавна грешка.
ЦБ е необходима, ала не е достатъчна за възможен устойчив държавен просперитет.
Устойчивият успех на Република България е постижим само с обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ.

Възможностите в Република България са:
1.      Без обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ – щетите се увеличават и страданията на хората нарастват.
2.      Със обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ е с условия за устойчив държавен просперитет.

Спасението на Република България от нарастващи щети е възможно само чрез обществено разобличаване на наследената от векове местна проява на световна държавна грешка.
Полезната политика за осъществяване на обществено предпазване спрямо щетите от ЦБ е световна новост и създава условия за устойчив държавен просперитет.

Иван Митев - икономист