петък, 4 януари 2019 г.

Преходът в Република България


Преходът в Република България се осъществява при правилна политика за държавно подпомагане на икономическия растеж.
Злокобният проблем по време на прехода в Република България е запазването на грешния основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж.

Съществуват два основни начина за държавно подпомагане на икономическия растеж:

1. Сега Република България е с държавно подпомагане на икономическия растеж без съпътстваща защита срещу щети от недостатъчната работа на централната банка (ЦБ).
С този грешен основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж – колкото повече работи правителството за реализиране на икономически растеж в Република България, толкова повече са щетите от недостатъчната работа на ЦБ.
Нямането на защита срещу щети от недостатъчната работата на ЦБ е водещият фактор за нарастващи щети.
Пример: По време на прехода, всяка значима икономическа щета е резултат от недостатъчната работа на ЦБ.
При условия на вредната за всеки държавна грешка правителството е със съдба на жертва и подсигуряван провал.

2. Възможно е държавно подпомагане на икономическия растеж със съпътстваща защита срещу щети от недостатъчната работата на ЦБ.
Този правилен основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж е с прекратен същественият причинител за сегашните щети в България.

Иван Митев - икономист

четвъртък, 3 януари 2019 г.

Същественият проблем на правителството на премиера Бойко Борисов


Същественият проблем на правителството на премиера Бойко Борисов е недостатъчната работа на централната банка (ЦБ).
Основна цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е причина ЦБ да не може да постигне поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети при дейността. Възникналите щети при работата на ЦБ подсигуряват инфлация и други лоши последици. През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ страдат от ЦБ. Сходно със САЩ, щетите от ЦБ поразяват съответната държава.
Изводът е, ЦБ не е достатъчна за спасение от нарастващи щети при ползване на парите.
За спасение от щетите правителството подпомага ЦБ. В света над три века трудът на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономическия растеж за подпомагане при щети от работата на ЦБ е с качество на основен модел. Този модел сътворява блага, ала изгражда условия за възникване на нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за стопански крах. Правителството е принудено (при наличие на кредитор) да ползва заеми за да предпази държавата от щети. Заключението е, икономическият растеж е недостатъчен за спасение от нарастващи щети при ползване на парите.

Пример: При абсолютен икономическия растеж за подпомагане при щети от Европейската ЦБ в Република Гърция възникна национална стопанска криза.

При местна проява на сегашната световна практика да няма пълно противодействие срещу щети от ЦБ, колкото повече работи правителството за икономически растеж толкова повече са трудностите в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.

Пример: Неограничаваните щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Лошите резултати доказват за неправилност при държавното управление. При държавно абсолютно подсигуряване на икономическия растеж се помага частично срещу щети от ЦБ. За първи път в света този основен модел е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Слабостта е липсата на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. В съответна държава, запазването на Моделът на Джон Лоу подсигурява нарастване на щети при ползване на парите.
Ограничеността на противодействието срещу щети от ЦБ е фактор за нарастващи щети. Спасението от общественото зло е възможно. Необходимо е въвеждане на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. Това подобрение е световна новост. Същото сътворява правилен основен модел за държавно подсигуряване на икономическия растеж със съвместни (1) подсигуряван икономически растеж и (2) реализиране на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. При него е прекратен водещият причинител за сегашни щети.
С правилен основен модел за държавно подсигуряване на икономическия растеж правителството ще постигне устойчиво развитие.

Иван Митев - икономист

четвъртък, 6 декември 2018 г.

Основни икономически подходи за държавно управление

                               
Основна цел на Централната банка (ЦБ) е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети при дейността. Сложността на стопанските процеси и други причини са прегради за ЦБ да осъществи поставената цел. При работата на ЦБ възникват щети. Създават се инфлация, банкрути на банки, фалити на фирми и прочие лоши последици. През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че най-голямата заплаха за президента на САЩ е Федералната резервна система на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от ЦБ поразяват съответната държава.
Изводът е, ЦБ не е достатъчна за спасение от нарастващи страдания.
За спасение от щетите правителството подпомага националната ЦБ.
В света вековният труд на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономически растеж да противодействуват на щети от ЦБ е с качество на основен икономически подход за държавно управление. Този подход сътворява блага, ала изгражда условия за възникване на нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за стопански крах. Правителството е принудено (при наличие на кредитор) да ползва заеми за да предпази държавата от щети. Заключението е, работата за икономически растеж е непълна за спасение от нарастващи страдания.

Пример: При абсолютен икономическия растеж за противодействие срещу щети от Европейската ЦБ в Република Гърция възникна национална криза.

При местна проява на световна практика да е без защита срещу щети от ЦБ, колкото повече работи правителството за икономически растеж толкова повече са затрудненията в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.

Пример: Неограничаваните щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Нямането на защита срещу щети от ЦБ е водещият фактор за нарастващи страдания. Лошите последици доказват прилагане на грешен основен икономически подход за държавно управление.
Спасението от общественото зло е възможно. Необходимо е подобрение – въвеждане на защита срещу щети при работата на ЦБ. Усъвършенствуването е световна новост. Същото сътворява правилен основен икономически подход за държавно управление.

Кратко представено, основните икономически подходи за държавно управление са два:
Грешният подход е държавно управление с абсолютно подсигуряван икономически растеж. По инициатива на Джон Лоу, за първи път в света е въведен през 1716 година. При подхода липсва защита срещу щети от ЦБ. Същият влияе за нарастване на страданията. Правителството е със съдба на жертва.
Правилният подход е държавно управление със съвместни (1) подсигуряван икономически растеж и (2) реализиране на защита срещу щети от ЦБ. При него е прекратен водещият причинител за сегашни страдания. С подхода е постижим устойчив държавен просперитет.

Спасението от нарастващи беди е изпълнимо с прилагане на правилен основен икономически подход за държавно управление.

Иван Митев икономист

сряда, 14 ноември 2018 г.

We suffer from harmful interventions of the Central Bank


In 2018, in a relevant state, the public is aware of the Central Bank Act. The important thing is - the legislator has neglected the qualities of the money.
What is the situation?
Gold money is secured with gold. Unreal money is not secured with gold.
Gold money has a lasting economic value. They have a sustainable participation in economic processes. They are limited, ie. no suitability for permanent use.
Non-golden money facilitates grace. This regularity is universally accepted.
The Central Bank (CB) has introduced non-gold money. This money has no lasting economic value. In creating conditions, non-golden money changes its economic value. They are unsustainably involved in economic processes. It is necessary to build a complex structure for managing the monetary system with non-golden money.
The CB is responsible for the bold application of non-gold money. The complexity of business processes prevents the CB from preserving the economic value of money. There are problems in using money. Imbalances are formed. There are damages and sufferings in bankruptcy, bankruptcy, inflation, and others. It is clear that the local and / or complete interventions of the CB have arisen.
The CB has substantial opposites: (1) benefits from graceful participations and (2) damage from harmful interference on the holding.
The CB can not achieve the most graceful application of non-golden money.
In October 2018, US President Donald Trump publicly presented the truth that the biggest threat to the US president is the US Federal Reserve System. Similarly to the United States, in each country the CB damage strikes the government.
It is necessary to help the CB for a more benign application of non-golden money.
Ministers support the CB through the implementation of economic growth. The objective is to increase CB benefits to counteract damage from CBs. The approach has little beneficial effect. Under the same conditions, economic growth requires the introduction of extra money. An environment for new harmful CB interventions is created. The danger of economic collapse is increasing. The government borrows to save itself from a crisis. Reproducing this approach has the same results.

Example: Each country served only with economic growth to counteract damage from the CB (in sufficient time) was ruined by a catastrophic crisis.

For three centuries modern civilization suffers from unlimited damage from the CB. Because of the local occurrence of a world mistake, the more the government is doing for economic growth - the more suffering is. The Prime Minister has a failed failure.

Example: Damage from the harmful interventions of the European Central Bank has ensured the political failure of German Chancellor Angela Merkel.

The opposing roles of the CB are still overlooked. The lack of protection against damage by the CB is the leading cause of the current difficulties.
Salvation from public evil is possible with protection from damage by the CB.
The options are:
First: Without protection from damage from the CB - the suffering grows.
Second: With the protection against damage, the CB has ceased to be the leading cause of present suffering.

Ivan Mitev – economist

The translation from Bulgarian into English is with Google translator.

Страдаме от вредни намеси на Централната банка


В 2018 година, в съответна държава обществеността е запозната със Закона за централната банка. Важното е законодателят е пренебрегнал качества на парите.
Каква е ситуацията?
Златните пари са обезпечени със злато пари. Незлатните пари не са обезпечени със злато пари.
Златните пари са с трайна икономическа стойност. Те са с устойчиво участие в стопанските процеси. Същите са ограничени, т.е. без годност за постоянна употреба.
Незлатните пари улесняват за благодат. Тази правилност е всеобщо приета.
Централната банка (ЦБ) е въвела незлатни пари. Тези пари нямат трайна икономическа стойност. При създаване на условия, незлатните пари променят своята икономическа стойност. Те са с неустойчиво участие в стопанските процеси. Потребно е изграждане на сложна структура за управление на паричната система с незлатни пари.
ЦБ е с отговорност за благодатно прилагане на незлатни пари. Усложнеността на стопанските процеси пречи ЦБ да запазва икономическата стойност на парите. Явяват се проблеми при ползване на парите. Формират се дисбаланси. Налични са щети и страдания при фалит на фирма, банкрут на банка, инфлация и други. Ясно е, възникналите са вредни локални и/или цялостни намеси на ЦБ.
ЦБ е със съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети от вредни намеси в стопанството. ЦБ не може да постигне най-благодатно прилагане на незлатни пари.
През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че най-голямата заплаха за президентът на САЩ е Федералната резервна система на САЩ. Сходно със САЩ, във всяка държава щетите от ЦБ поразяват правителството.
Необходима е помощ на ЦБ за по-благодатно прилагане на незлатни пари.
Министрите подпомагат ЦБ чрез реализиране на икономически растеж. Целта е чрез увеличени ползи от ЦБ да се противодействува на щети от ЦБ. Подходът е с малък благоприятен ефект. При еднакви условия, икономическият растеж изисква въвеждане на допълнителни пари. Създава се обстановка за нови вредни намеси на ЦБ. Завишава се опасността за стопански крах. Правителството взема заеми за да се спаси от криза. Възпроизвеждането на този подход е със същите резултати.

Пример: Всяка държава служила си само с икономически растеж за противодействие към щети от ЦБ (при достатъчно време) е съсипана от катастрофална криза.

Три века съвременната цивилизация страда от неограничавани щети от ЦБ. Заради местната проява на световна грешка, колкото повече работи правителството за икономически растеж толкова повече са страданията. Министър-председателят е с подсигуряван провал.

Пример: Щетите от вредните намеси на Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германският канцлер Ангела Меркел.

Все още се пренебрегват противоположните роли на ЦБ. Липсата на защита срещу щети от ЦБ е водещият причинител на сегашните затруднения.
Спасението от общественото зло е възможно със защита срещу щети от ЦБ.

Вариантите са:
Първи: Без защита срещу щети от ЦБ страданията нарастват.
Втори: Със защита срещу щети от ЦБ е прекратен водещият причинител на сегашните страдания.

Иван Митев икономист